ระบบบริหารจัดการความรู้

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

Site Tools


plan:plan60

คำนำ

  • แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ได้จัดทำเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนที่กำหนดไว้โดยเน้นการบริหารการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีรายละเอียดของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปฏิทินการปฏิบัติงาน รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงมาตรฐาน นโยบายของโรงเรียน ทั้งในด้านการใช้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนมาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังต้องสอดคล้องต่อนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 - 2559 และร่างนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564
  • แผนปฏิบัติการฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดีจากการร่วมมือของคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน และได้ผ่านการประชุมแสดงความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน จึงขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2560 จะดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้นำที่ดีของสังคมโลกในอนาคตตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนต่อไป
  • วีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ
  • (นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ)
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

สารบัญ

บรรหาร เจ๊กนอก 2016/10/16 02:12

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
plan/plan60.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2016/11/01 13:17 โดย บรรหาร เจ๊กนอก