ระบบบริหารจัดการความรู้

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

Site Tools


main:plan

BKW KM's


แผนการดำเนินงาน


 1. แผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2559 - 2562 ดาวน์โหลดบรรหาร เจ๊กนอก 2016/10/16 03:08
 2. แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดบรรหาร เจ๊กนอก 2016/10/16 03:08
 3. ร่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 2560 รายละเอียดบรรหาร เจ๊กนอก 2016/10/16 03:08
 4. ร่างเอกสารงานประกันคุณภาพภายใน ดาวน์โหลดบรรหาร เจ๊กนอก 2016/10/18 01:35

บรรหาร เจ๊กนอก 2016/10/13 00:42

หลักการและเหตุผล


 1. รอการปรับปรุงโดยผู้เชี่ยวชาญ

วัตถุประสงค์


 1. เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บหรือคลังความรู้ ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในการทำงานของบุคลากรแห่งโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
 2. เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บรวบรวมแผนการปฎิบัติงานและโครงการต่างๆ ของโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 เป็นต้นไป
 3. เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายของโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
 4. เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บสะสม รวบรวม และเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรและการศึกษาวิจัยจากการปฏิบัติงานจริงสำหรับองค์กร ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ พนักงาน ผู้บริหาร รวมถึงประชาชนทั่วไปของสังคมไทยในยุคสังคมฐานความรู้

บรรหาร เจ๊กนอก 2016/10/13 00:42

คณะกรรมการจัดการความรู้


 1. นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้
 2. รอแต่งตั้ง
 3. นายบรรหาร เจ๊กนอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

การจัดการความรู้


 1. แผนการจัดการความรู้ของโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ปีงบประมาณ 2560
 2. แผนการจัดการความรู้ของ 5 กลุ่มงาน ปีงบประมาณ 2560
 3. แผนการจัดการความรู้ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2560
 4. แผนผังการจัดการความรู้ของโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ปีงบประมาณ 2560
 5. กรอบแนวคิดการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2560
 6. ความรู้

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)


 1. นักบริหาร General Management CoP (GM CoP)
 2. นักพัฒนาสารสนเทศ Information Development CoP (ID CoP)
 3. นักบริการสารสนเทศ Information Services CoP (IS CoP)
 4. นักไอที Information Technology CoP (IT CoP)

ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน


 1. การบริหารงานคุณภาพ — บรรหาร เจ๊กนอก 2016/10/13 00:59
 2. รางวัลคุณภาพ OBECQA ปี 2559-2560 — บรรหาร เจ๊กนอก 2016/10/13 00:59
 3. KPI เครื่องมือประเมินผลการดำเนินงาน — บรรหาร เจ๊กนอก 2016/10/13 00:59

การบริหารจัดการ


โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน มีการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จึงได้ใช้ระบบเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

การบริหารจัดการ ระบบการจัดการ ผู้รับผิดชอบข้อมูล
การจัดการสารสนเทศพิ้นฐาน Google Site, Doku Wiki, SMSS, DMC เลขานุการคณะกรรมการงานสารสนเทศพื้นฐาน
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559SMSS, Doku Wiki เลขานุการคณะกรรมการงานแผนงาน
การบริหารงบประมาณ เลขานุการคณะกรรมกลุ่มบริหารงบประมาณ
การบริหารสารสนเทศ Google Site, Doku Wiki เลขานุการคณะกรรมการบริหารสารสนเทศ
การบริหารบุคลากร Doku Wiki เลขานุการคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล
การบริหารจัดการพื้นที่และบริการ เลขานุการคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ VTLS เลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรสารสนเทศฯ
การบริหารความเสี่ยง เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การบริหารจัดการความรู้ Doku Wiki เลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้
การประกันคุณภาพ Doku Wiki เลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ

บรรหาร เจ๊กนอก 2016/10/13 01:13

สนทนา/ความคิดเห็นเพิ่มเติม

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
main/plan.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2016/11/09 15:44 โดย บรรหาร เจ๊กนอก