ระบบบริหารจัดการความรู้

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

Site Tools


km:start

การจัดการความรู้

Good Practices

ประเด็นความรู้ที่ดำเนินการ KM

 1. Open Source Software (OSS) –> KM ปีการศึกษา 2559
 2. การประกันคุณภาพ –> KM ปีการศึกษา 2559
 3. การจัดการและบริการทรัพยากรสารสนเทศ –> KM ปีการศึกษา 2559 และปรับเปลี่ยนแผนเป็นปีงบประมาณ 2559 และ 2560

องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

 1. Open Source Software
 2. การจัดการและบริการทรัพยากรสารสนเทศ
  • มาตรฐานสารสนเทศ
  • การจัดการสารสนเทศ
  • ระบบจัดการสารสนเทศ
  • การบริการทรัพยากรสารสนเทศ
 3. การบริการฐานข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
  • ฐานข้อมูลที่ให้บริการ
  • การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
  • การบริการฐานข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
 4. การพัฒนานวัตกรรม
  • ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม
  • กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
  • นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นวัตกรรมทางการศึกษา
  • นวัตกรรมทางการสื่อสาร
  • นวัตการรมทางการบริการ
 5. การบริการห้องปฏิบัติการและการฝึกอบรม
  • Software
  • Hardware
  • การบริการห้องปฏิบัติการ
  • หลักสูตรการฝึกอบรม
 6. การบริหารงาน
  • การบริหารความเสี่ยง
  • การบริหารสารสนเทศ
  • การการจัดการความรู้
  • การประกันคุณภาพ
 7. R2R การวิจัยและพัฒนางานประจำ
 8. การอนุรักษ์และซ่อมบำรุงทรัพยากรสารสนเทศ
 9. ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

การจัดกลุ่มความรู้

การบริการ

 1. หลักการบริการ
 2. การบริการเชิงรุก
 3. ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ

การบริหารงาน

 1. การบริหารความเสี่ยง
 2. การบริหารสารสนเทศ

การจัดการและบริการสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และการบริการ

 1. ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
 2. Software
 3. Hardware
 4. การพัฒนานวัตกรรม
  • ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม
  • กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
  • นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นวัตกรรมทางการศึกษา
  • นวัตกรรมทางการสื่อสาร
  • นวัตการรมทางการบริการ
 5. การบริการห้องปฏิบัติการและการฝึกอบรม
  • การบริการห้องปฏิบัติการ
  • หลักสูตรการฝึกอบรม

การพัฒนาคุณภาพงาน

 1. สถิติและการประเมินผล
 2. R2R การวิจัยและพัฒนางานประจำ
 3. การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

แนวปฏิบัติที่ดีของสำนักวิทยบริการฯ

งานวิจัย

คู่มือ

MIS สำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากร

Explicit Knowledge

Tacit Knowledge

คำศัพท์ ความหมายภาษาอังกฤษ ความหมายภาษาไทย
KM Knowledge Management การจัดการความรู้
KM's Knowledge Management System ระบบการจัดการความรู้
TaK Tacit Knowledge ความรู้ภายในบุคคล
ExpK Explicit Knowledge ความรู้ชัดแจ้งที่ได้รับการพัฒนาและกลั่นกรองแล้วบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
CKO Chief executive of Knowledge management Organization. ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ขององค์กร
CEO Chief Executive of the Organization. ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

ประเด็นความรู้ตามยุทธศาสตร์

ลำดับประเด็นความรู้KM Teamบุคลากรกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมพันธกิจข้อที่ปีที่ทำ KM

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
km/start.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2016/11/27 01:39 โดย บรรหาร เจ๊กนอก