ระบบบริหารจัดการความรู้

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

Site Tools


plan60:plan60-21

งบประมาณจำแนกตามโครงสร้างแผนพัฒนาคุณภาพ

ส่วนตารางที่ 1 นี้กำหนดการจากบนลงล่าง … เป็นประมาณการ ที่คาดหวังว่าจะเหมาะสมกับความมุ่งหวัง สอดคล้องกับจุดเน้น ให้น้ำหนักตามความสำคัญ

ตารางที่ 1 งบประมาณที่วางแผนการจัดสรรโดยฝ่ายบริหาร

จากงบประมาณ 3,137,478 นำมาจัดใน 7 แผนงานหลัก ร้อยละ เป็นเงิน (บาท)
1. ด้านคุณภาพศิษย์ 1-4 51.63 1,620,000
2. ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ 5-8 14.98 470,000
3. ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 9-12 1.91 60,000
4. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/ สังคม 13-14 6.06 190,000
5. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 15-16 6.37 200,000
6. ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 17-18 3.19 100,000
7. ด้านมาตรการส่งเสริม 19-20 15.86 497,478
100.00 3,137,478

บรรหาร เจ๊กนอก 2016/10/25 23:03

จากนั้นจึงให้คุณครูได้พิจารณา บริบท สภาพปัญหา แล้วจัดทำกิจกรรม โครงการ แผนงาน ถือ เป็นการทำงานจากล่างขึ้นบน แล้วลองมาพิสูจน์ ว่าทุกฝ่ายมองเรื่องเดียวกันได้ตรงกันหรือไม่ ผลลัพธ์ อยู่ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 งบประมาณที่วางแผนการจัดสรรโดยฝ่ายปฏิบัติการ

จากงบประมาณ 3,137,478 นำมาจัดใน 7 แผนงานหลัก ร้อยละ เป็นเงิน (บาท)
1. ด้านคุณภาพศิษย์ 1-4 41.39 1,298,478
2. ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ 5-8 24.37 764,700
3. ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 9-12 2.55 79,900
4. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/ สังคม 13-14 2.23 69,900
5. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 15-16 8.00 251,000
6. ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 17-18 3.00 94,000
7. ด้านมาตรการส่งเสริม 19-20 18.47 579,500
100.00 3,137,478

บรรหาร เจ๊กนอก 2016/10/27 20:51

สรุป เป็นปรากฏการณ์ที่ดีมาก การพิจารณางบประมาณ มีความสอดคล้องกัน ยกเว้น ด้านที่ 1 และ 2 ที่เกิดการเคลื่อนย้ายตัวเลขจากคุณภาพนักเรียนมาด้านคุณภาพครู 10%

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
plan60/plan60-21.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2016/10/27 21:10 โดย บรรหาร เจ๊กนอก