ระบบบริหารจัดการความรู้

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

Site Tools


plan60:plan60-24

สารบัญ

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ

บรรหาร เจ๊กนอก 2016/11/09 11:01


1 ผู้เรียนเป็นคนดี

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ .pdf .docx

รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ผู้ดำเนินการ โทรศัพท์ ระยะเวลา เป้าหมายเชิงปริมาณ งบประมาณ
111706 การตรวจสอบคุณภาพอาหาร นางสมพร โสวิชัย 0896255724 ต.ค.59-ก.ย.60 นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 4,800
111501 กีฬา สพม. นายทวีศักดิ์ หิรัญ 0815626151 ต.ค.59-ก.ย.60 นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 32,000
111502 กีฬาคณะสี นายดุสิตร์ ทิพยรักษ์ 0614205096 ต.ค.59-ก.ย.60 นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 31,500
111503 อุปกรณ์กีฬา นางนิภานันท์ นันทิประภา 0895843379 ต.ค.59-ก.ย.60 นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 16,500
111704 สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ นางทรงศิริ ญาติสมบูรณ์ 0984619790 พ.ค.60 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100 1,800
111601 แข่งขันทักษะดนตรีไทย นายพิชิต กิจวาส 0892840433 พ.ค.-ต.ค.60 นักเรียนตัวแทนเข้าสู่การแข่งขันระดับชาติ จำนวน 5 คน 42,000
111401 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายสุพจน์ อินทรผล 0610802310 ต.ค.59-ก.ย.60 นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 21,000
111307 ส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน นายสมชาย นันทวงศ์ 0853069022 ต.ค.59-ก.ย.60 นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 12,500
111504 จัดซื้อเวชภัณฑ์และยา นางนิภานันท์ นันทิประภา 0895843379 ต.ค.59-ก.ย.60 นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 15,000
111505 การติดตามการเจริญเติบโตนักเรียน นางนิภานันท์ นันทิประภา 0895843379 ต.ค.59-ก.ย.60 นักเรียนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 1,500
111506 ตรวจสุขภาพประจำปี นางนิภานันท์ นันทิประภา 0895843379 ต.ค.59-ก.ย.60 นักเรียนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 1,500
111507 ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง นางนิภานันท์ นันทิประภา 0895843379 ต.ค.59-ก.ย.60 นักเรียนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 1,500
111301 ทัศนศึกษาของนักเรียน นายศิริพักธิ์ แวงชัยภูมิ 0821447151 ต.ค.59-ก.ย.60 นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 74,400
111302 อบรมคุณธรรมจริยธรรม นายศิริพักธิ์ แวงชัยภูมิ 0821447151 ต.ค.59-ก.ย.60 นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 35,000
รวม291,000

2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ .pdf .docx

รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ผู้ดำเนินการ โทรศัพท์ ระยะเวลา เป้าหมายเชิงปริมาณ งบประมาณ
121803 คลีนิกภาษา นางประนอม น้อยวิเศษ 0988674463 พ.ย.59-ก.พ.60 นักเรียนกลุ่มซ่อมเสริม ชั้น ม.3 จำนวน 150 คน 2,000
121402 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ สังคมศึกษา ม.3 และ ม.6 นางบุญจิรา วงศ์แสง 0819669854 ต.ค.59-ม.ค.60 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ร้อยละ 100 3,800
121713 ห้องสมุด IT นางสาวฐิติณัฐ ปรุงชัยภูมิ 0896274999 พ.ย.59 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 52,000
121714 สัปดาห์ห้องสมุด นางสาวฐิติณัฐ ปรุงชัยภูมิ 0896274999 ก.ย.60 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 3,800
121715 รักการอ่าน นางสาวฐิติณัฐ ปรุงชัยภูมิ 0896274999 ต.ค.59-ก.ย.60 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 4,800
121716 จัดซื้อหนังสือและสื่อ นางสาวฐิติณัฐ ปรุงชัยภูมิ 0896274999 มิ.ย.60 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 39,500
121201 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน นางอมรรัตน์ พึ่งภูมิ 0867146409 พ.ค.60 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 5,000
121202 ส่งแสริมสมรรถนะสำคัญผู้เรียนสู่อาเซียนและสู่สากล นางอมรรัตน์ พึ่งภูมิ 0867146409 ต.ค.59-ก.ย.60 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 5,000
121203 ส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน นางอมรรัตน์ พึ่งภูมิ 0867146409 ต.ค.59-ก.ย.60 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 7,000
121204 ส่งเสริม สนับสนุนการเตรียมความพร้อมสอบโอเน็ต นางอมรรัตน์ พึ่งภูมิ 0867146409 ต.ค.59-ก.ย.60 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 18,900
121205 สอนซ่อมแสริมทุกกลุ่มสาระ นางอมรรัตน์ พึ่งภูมิ 0867146409 ต.ค.59-ก.ย.60 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 5,500
121206 Open House นางอมรรัตน์ พึ่งภูมิ 0867146409 ม.ค.-มี.ค.60 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 38,878
121207 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นางอมรรัตน์ พึ่งภูมิ 0867146409 ต.ค.-พ.ย.59 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 12,500
121208 การจัดการเรียนการสอน นางอมรรัตน์ พึ่งภูมิ 0867146409 ต.ค.59-ก.ย.60 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 6,800
121806 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ นางศุทธินี ไชยหลาก 0885950731 พ.ย.59-ก.พ.60 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ร้อยละ 100 1,000
121802 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ ชั้น ม. 2 นางนฤมล กกกลาง(แสนขวา) 0862501999 ต.ค.59-ก.ย.60 นักเรียนชั้น ม.2 ร้อยละ 100 11,500
121106 ฝึกซ้อมทักษะทางภาษา นายทองล้วน อุดมแก้ว 0897198479 ต.ค.59-ก.ย.60 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน 12,500
121107 พี่พาน้อง/เพื่อนชวนเพื่อนอ่าน นายทองล้วน อุดมแก้ว 0897198479 ต.ค.59-ก.ย.60 นักเรียน จำนวน 50 คน ที่อ่านหนังสือไม่คล่อง 3,000
121209 พัฒนาผล O - NET คณิตศาสตร์ นางอมรรัตน์ พึ่งภูมิ 0867146409 ม.ค.-ก.พ.60 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ร้อยละ 100 9,500
121210 ยกระดับผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ นางอมรรัตน์ พึ่งภูมิ 0867146409 ม.ค.-ก.พ.60 นักเรียนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 14,000
121308 ผู้เรียนมีความสามารถตามหลักสูตร นายสุรัตน์ แนวโอโล 0810703711 ต.ค.59-ก.ย.60 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 66,000
121401 ยกระดับผลสัมฤทธิ์สังคมศึกษา นายสุพจน์ อินทรผล 0610802310 ต.ค.59-ก.ย.60 นักเรียนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 12,800
รวม335,778

3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ .pdf .docx

รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ผู้ดำเนินการ โทรศัพท์ ระยะเวลา เป้าหมายเชิงปริมาณ งบประมาณ
131205 แข่งขันทักษะทางวิชาการทุกกลุ่มสาระ นางอมรรัตน์ พึ่งภูมิ 0867146409 ต.ค.59-ก.ย.60 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 110,000
131204 ค่ายวิชาการ EIS Camp'2016 นางสุภิญญา แวงชัยภูมิ 0985867869 พ.ย.59-มี.ค.60 นักเรียนห้องเรียน EIS ร้อยละ 100 140,000
131203 Mathematic BKW Challenge 2016-2017 นางสุภิญญา แวงชัยภูมิ 0985867869 พ.ย.59-ก.ย.60 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 24,000
131202 โครงงานบูรณาการ STEM ในรายวิชาคณิตศาสตร์ นางสุภิญญา แวงชัยภูมิ 0985867869 พ.ย.59-ก.ย.60 นักเรียน ม.ปลาย ร้อยละ 100 24,000
131201 ค่ายคณิตศาสตร์ นางสุภิญญา แวงชัยภูมิ 0985867869 พ.ย.59-ก.ย.60 นักเรียนเข้าร่วมโครงการ 100 คน 16,000
131308 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ นายสุรัตน์ แนวโอโล 0810703711 ต.ค.59-มี.ค.60 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ร้อยละ 100 21,000
131304 สอบแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ภายนอกโรงเรียน นางบุษบง บรรจบพุดชา 0896263712 ต.ค.59-ก.ย.60 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ร่วมแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 4,800
131303 สอบแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน นางบุษบง บรรจบพุดชา 0896263712 ต.ค.59-ก.ย.60 นักเรียน โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 16,000
รวม355,800

4 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ .pdf .docx

รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ผู้ดำเนินการ โทรศัพท์ ระยะเวลา เป้าหมายเชิงปริมาณ งบประมาณ
141705 สร้างทักษะจากงานประดิษฐ์ นางพัชนี ทองเจริญ 0857722216 พ.ย.-ธ.ค.59 นักเรียนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 3,500
141701 แข่งขันทักษะบายศรีสู่ขวัญ ม.ปลาย กระทงธูปเทียน ม.ต้น นางอุทัยวรรณ แกมคำ 0850176987 ต.ค.59-ก.ย.60 นักเรียนตัวแทน 12 คน 13,000
141702 การสอนอาหารและงานครัว นางอุทัยวรรณ แกมคำ 0850176988 พ.ย.-ธ.ค.59 นักเรียน 9 รายวิชา จำนวน 270 คน 9,000
141703 1 คน 1 อาชีพ นางอุทัยวรรณ แกมคำ 0850176989 พ.ย.-ธ.ค.59 นักเรียนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 6,000
141710 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี นายพงษา ส่งแสง 0831276188 พ.ค.-ต.ค.60 นักเรียนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 74,400
141502 พัฒนาระบบบริหารจัดการฝ่ายกิจการนักเรียน นายดุสิตร์ ทิพยรักษ์ 0614205096 ต.ค.59-ก.ย.60 นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 25,000
141805 Chinese Today นางสาวสุชัญญา หมั่นกิจ 0916808930 ต.ค.59-ก.ย.60 นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 1,000
141305 ค่ายดาราศาสตร์ นายดนุภพ โพธิ์งาม 0918278055 ต.ค.59-เม.ย.60 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ จำนวน 100 คน 19,000
141304 ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ นายดนุภพ โพธิ์งาม 0918278055 พ.ค.-ก.ย.60 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ จำนวน 100 คน 12,000
141303 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ นางจินตนาพร หาญรบ 0818791256 ต.ค.59-ก.ย.60 นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 25,000
141401 นักศึกษาวิชาทหาร นายสุพจน์ อินทรผล 0610802310 ต.ค.59-ก.ย.60 นักศึกษาวิชาทหาร ร้อยละ 100 15,000
141504 กรีฑาเพื่อความเป็นเลิศ นายสันต์ชัย เรืองวรรัตน์ศิริ 0641431457 ต.ค.59-ก.ย.60 นักกรีฑา นักกีฬาโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 52,000
141603 ส่งเสริมความสามารถด้านทัศนศิลป์สู่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ นายคมกฤช กกกลาง 0879617857 ต.ค.59-ก.ย.60 นักเรียนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 14,000
141911 ปัจฉิมนิเทศ ณัฐพัชร์ ถนิทประเสริฐกุล 0982561429 มี.ค.60 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ร้อยละ 100 7,000
141912 ปฐมนิเทศ ณัฐพัชร์ ถนิทประเสริฐกุล 0982561429 พ.ค.60 นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ร้อยละ 100 5,000
141913 สัปดาห์แนะแนว ณัฐพัชร์ ถนิทประเสริฐกุล 0982561429 ก.ค.60 นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 5,000
141801 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp) นางสาวสุรัตน์วะดี อัคราช 0821537909 ต.ค.-ธ.ค.59 นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 30,000
รวม315,900

5 ครูเป็นคนดี มีความสามารถ

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ .pdf .docx

รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ผู้ดำเนินการ โทรศัพท์ ระยะเวลา เป้าหมายเชิงปริมาณ งบประมาณ
251101 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ นายภัคพล โสวิชัย 0986278502 ต.ค.59 - มี.ค.60 ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 70,000
251302 ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ นายศิริพักธิ์ แวงชัยภูมิ 0821447151 มี.ค.60 - พ.ค.60 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร้อยละ 100 22,500
251307 ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร 2 ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และพักผ่อน นายสมชาย นันทวงศ์ 0853069022 ธ.ค.59 - มี.ค.60 นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 75,000
251401 ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาศักยภาพสังคมศึกษา นายสุพจน์ อินทรผล 0610802310 มี.ค.60 - พ.ค.60 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละ 100 21,000
251204 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ EIS นางสุภิญญา แวงชัยภูมิ 0985867869 พ.ย.59-มี.ค.60 ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 24,000
251203 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education นางสุภิญญา แวงชัยภูมิ 0985867869 พ.ย.59-มี.ค.60 ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 22,000
251202 ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์ นางสุภิญญา แวงชัยภูมิ 0985867869 พ.ย.59-มี.ค.60 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร้อยละ 100 10,000
251305 พัฒนาครูแกนนำสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ นายบรรหาร เจ๊กนอก 0903631399 ต.ค.59 - มี.ค.60 ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 30 7,000
251306 พัฒนาครูแกนนำการจัดการระบบสารสนเทศในโรงเรียน นายบรรหาร เจ๊กนอก 0903631399 ต.ค.59 - มี.ค.60 ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 30 7,000
รวม258,500

6 ครูสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้คุณภาพ

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ .pdf .docx

รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ผู้ดำเนินการ โทรศัพท์ ระยะเวลา เป้าหมายเชิงปริมาณ งบประมาณ
261710 ปรับปรุงพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ นายพงษา ส่งแสง 0831276188 ต.ค.59-มี.ค.60 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 26,000
261702 จัดสวนดอกไม้อย่างไทย นางอุทัยวรรณ แกมคำ 0850176990 พ.ค.60 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 3,500
261709 ซ่อมแซมจักรเย็บผ้า นางอังคนา หล่ออรุโณทัย พ.ย.59 นักเรียนชั้น ม.5 ร้อยละ 100 9,500
261403 สำรวจและจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน นางอุษณีย์ วรรณชัย 0803331244 พ.ค.-ต.ค.60 ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมากกว่า 10 แห่ง 3,800
261401 พัฒนาห้องเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา นายสุพจน์ อินทรผล 0610802310 พ.ค.-ต.ค.60 อาคารเรียน 3 ชั้น 4 จำนวน 8 ห้อง 30,000
261601 ซื้อและซ่อมเครื่องดนตรีไทย นายพิชิต กิจวาส 0892840433 พ.ค.-ต.ค.60 นักเรียนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 37,000
261602 พัฒนาห้องเรียนกลุ่มสาระศิลปะ นายพิชิต กิจวาส 0892840433 พ.ค.-ต.ค.60 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 27,000
261804 ห้องเรียนตัวอย่างภาษาต่างประเทศ นางพุทธชาติ กาญจโนภาส 0854994996 ต.ค.59-มี.ค.60 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 1 ห้อง (ห้อง 322) และห้องเรียนภาษาจีน 1 ห้อง (ห้อง 326) 18,000
261106 พัฒนาห้องเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย นายทองล้วน อุดมแก้ว 0897198479 ม.ค.60 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน 19,500
261204 ห้องเรียนคุณภาพกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ นางสุภิญญา แวงชัยภูมิ 0985867869 พ.ย.59-มี.ค.60 ห้องเรียนคุณภาพคณิตศาสตร์ 2 ห้อง 26,000
261714 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 นายเอกพล พึ่งภูมิ 0885944332 ต.ค.59-มี.ค.60 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 62,000
261707 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 นางสาวกัญญภัทร ศุภมาตย์ 0959652951 ต.ค.59-มี.ค.60 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 21,500
261712 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 นายสามารถ ไตรณรงค์ 0854905710 ต.ค.59-มี.ค.60 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 23,500
261916 พัฒนาการบริการงานแนะแนว ณัฐพัชร์ ถนิทประเสริฐกุล 0982561429 พ.ย.59-ม.ค.60 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 7,000
261801 พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องเรียนให้มีคุณภาพ นางสาวสุรัตน์วะดี อัคราช 0821537909 ต.ค.-ธ.ค.59 นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 32,000
รวม346,300

7 ครูมีผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ .pdf .docx

รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ผู้ดำเนินการ โทรศัพท์ ระยะเวลา เป้าหมายเชิงปริมาณ งบประมาณ
271201 การนิเทศภายในก่อนเปิดภาคเรียน นางอมรรัตน์ พึ่งภูมิ 0867146409 มี.ค.-พ.ค.60 บุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 7,000
271202 การสอบเทียบเคียงมาตรฐานสากล นางอมรรัตน์ พึ่งภูมิ 0867146409 มี.ค.-ก.ย.60 บุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 5,000
271203 หนึ่งคนหนึ่งนวัตกรรม นางอมรรัตน์ พึ่งภูมิ 0867146409 มี.ค.-ก.ย.60 บุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 8,000
271702 หนึ่งคน หนึ่งรางวัลผลงานนักเรียน นางอุทัยวรรณ แกมคำ 0850176990 ต.ค.59-ก.ย.60 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 3,000
271806 พัฒนาครูเพื่อการสร้างสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางศุทธินี ไชยหลาก 0885950731 มี.ค.-ก.ย.60 บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 100 3,000
271204 จัดทำเอกสารประกอบการสอนนักเรียนห้อง EIS รายวิชาวิทย์ คณิต และเทคโนโลยี นางสุภิญญา แวงชัยภูมิ 0985867869 พ.ย.59-มี.ค.60 ครูผู้สอนห้อง EIS รายวิชาวิทย์ คณิต และเทคโนโลยี ร้อยละ 100 12,000
271205 จัดทำเอกสารประกอบการสอนคณิตศาสตร์ ม.1-ม.6 นางสุภิญญา แวงชัยภูมิ 0985867869 พ.ย.59-ก.ย.60 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร้อยละ 100 5,000
271206 จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน IS นางสุภิญญา แวงชัยภูมิ 0985867869 พ.ย.59-ก.ย.60 เอกสารประกอบการเรียนการสอน IS 100 ชุด 6,000
271207 จัดทำและจัดหาสื่อนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางอมรรัตน์ พึ่งภูมิ 0867146409 ก.พ.60 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร้อยละ 100 29,500
รวม 78,500

8 ครูได้รับการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ .pdf .docx

รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ผู้ดำเนินการ โทรศัพท์ ระยะเวลา เป้าหมายเชิงปริมาณ งบประมาณ
281302 อบรมสัมมนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นายศิริพักธิ์ แวงชัยภูมิ 0821447151 พ.ย.59-มี.ค.60 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร้อยละ 100 22,500
281204 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ EIS นางสุภิญญา แวงชัยภูมิ 0985867869 พ.ย.59-มี.ค.60 ครูผู้สอนห้องเรียนพิเศษ EIS ร้อยละ 100 8,900
281305 พัฒนาตัวแทนครูที่ปรึกษาจัดการระบบสารสนเทศสุขอนามัยนักเรียน นายบรรหาร เจ๊กนอก 0903631399 ต.ค.59 - ก.ย.60 ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 40 3,800
281306 พัฒนาคลังข้อสอบออนไลน์ นายบรรหาร เจ๊กนอก 0903631399 ต.ค.59 - ก.ย.60 ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 7,000
281101 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยสื่อที่หลากหลาย นายธงชัย นันทิประภา 0895843379 ต.ค.59 - ก.ย.60 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร้อยละ 100 16,500
281102 พัฒนาบุคลากรภาษาไทย นายธงชัย นันทิประภา 0895843379 ต.ค.59 - ก.ย.60 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร้อยละ 100 8,700
281707 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา นางสาวกัญญภัทร ศุภมาตย์ 0959652951 พ.ย.59-มี.ค.60 ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 14,000
รวม 81,400

9 การดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ .pdf .docx

รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ผู้ดำเนินการ โทรศัพท์ ระยะเวลา เป้าหมายเชิงปริมาณ งบประมาณ
309103 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา นางปราณี ตุงชีพ 0823694150 พ.ค.60 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 3,900
309104 การศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษา นางปราณี ตุงชีพ 0823694150 ก.ค.60 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 26,000
309306 กำกับติดตามการใช้แผนปฏิบัติการ นายบรรหาร เจ๊กนอก 0903631399 ต.ค.59-ก.ย.60 ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 3,000
รวม32,900

10 การดำเนินงานของผู้อำนวยการ

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ .pdf .docx

รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ผู้ดำเนินการ โทรศัพท์ ระยะเวลา เป้าหมายเชิงปริมาณ งบประมาณ
310305 สร้างระบบงานสารสนเทศนักเรียนแกนนำ นายบรรหาร เจ๊กนอก 0903631399 ธ.ค.59 หน้าเพจระบบงานสารสนเทศนักเรียนแกนนำ ร้อยละ 100 3,000
310306 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ นายบรรหาร เจ๊กนอก 0903631399 ธ.ค.59-ก.ย.60 สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจครบทุกกลุ่มงาน 6,000
310715 พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล นางสาวศิวิมล  วรรณชัย 0803707503 ธ.ค.59-ก.ย.60 ผู้บริหารเข้ารับการอบรมสัมมนาไม่ต่ำกว่า 50 ครั้ง/ปี 6,000
รวม15,000

11 การบริหารความเสี่ยง

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ .pdf .docx

รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ผู้ดำเนินการ โทรศัพท์ ระยะเวลา เป้าหมายเชิงปริมาณ งบประมาณ
311305 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นายบรรหาร เจ๊กนอก 0903631399 ต.ค.59-ก.ย.60 ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 14,000
311306 พัฒนาระบบคลังความรู้ออนไลน์เพื่อยกระดับงานประกันคุณภาพภายใน นายบรรหาร เจ๊กนอก 0903631399 ต.ค.59-ก.ย.60 ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 14,000
รวม28,000

12 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ .pdf .docx

รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ผู้ดำเนินการ โทรศัพท์ ระยะเวลา เป้าหมายเชิงปริมาณ งบประมาณ
312101 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนงานสอน นายภัคพล โสวิชัย 0986278502 ต.ค.59-ก.ย.60 บุคลากรสายสนับสนุนงานสอน ร้อยละ 100 4,000
รวม4,000

13 การให้ความร่วมมือที่ส่งผลต่อชุมชน สังคม

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ .pdf .docx

รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ผู้ดำเนินการ โทรศัพท์ ระยะเวลา เป้าหมายเชิงปริมาณ งบประมาณ
413705 พัฒนางานปฏิคม นางพัชนี ทองเจริญ 0857722216 พ.ย.59 บุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 13,500
413306 การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของผู้มีส่วนได้เสีย นายบรรหาร เจ๊กนอก 0903631399 ก.ย.60 นักเรียน ครู บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสีย มากกว่าร้อยละ 20 3,000
รวม16,500

14 การให้ความร่วมมือกับชุมชน สังคม ที่ส่งผลต่อสถานศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ .pdf .docx

รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ผู้ดำเนินการ โทรศัพท์ ระยะเวลา เป้าหมายเชิงปริมาณ งบประมาณ
414306 เก็บข้อมูลพัฒนาระบบงานสารสนเทศ นายบรรหาร เจ๊กนอก 0903631399 พ.ย.59 ผู้นำชุมชน จำนวน 31 หมู่บ้าน 5,000
414403 สำรวจและจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน นางอุษณีย์ วรรณชัย 0803331244 พ.ค.-ต.ค.60 ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมากกว่า 10 แห่ง 3,000
414401 วัน Open House สังคมศึกษา นายสุพจน์ อินทรผล 0610802310 ม.ค.-ก.พ.60 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 2,000
414402 วันอาเซียน นางบุญจิรา วงศ์แสง 0819669854 มิ.ย.-ก.ย.60 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 4,000
414103 สืบสานงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2560 นางปราณี ตุงชีพ 0823694150 1-5ก.พ.60 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 4,700
414101 ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 นางปราณี ตุงชีพ 0823694150 7-9ก.ค.60 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 4,800
414102 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นางปราณี ตุงชีพ 0823694150 11-12ส.ค.60 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 5,000
414106 วันปิยะมหาราช นางปราณี ตุงชีพ 0823694150 23ต.ค.59 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 2,000
414104 ลอยกระทงประจำปี 2560 นางปราณี ตุงชีพ 0823694150 3พ.ย.59 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 4,800
414105 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 นางปราณี ตุงชีพ 0823694150 5ธ.ค.59 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 5,000
414404 วันสำคัญต่างๆ นายสุพจน์ อินทรผล 0610802310 ต.ค.59-ก.ย.60 นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 4,800
414801 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ Christmas’ Day นางสาวสุรัตน์วะดี อัคราช 0821537909 ต.ค.-ธ.ค.59 นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 8,300
รวม53,400

15 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ .pdf .docx

รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ผู้ดำเนินการ โทรศัพท์ ระยะเวลา เป้าหมายเชิงปริมาณ งบประมาณ
515712 พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ด้านการจัดเก็บและให้บริการรูปภาพ นายสามารถ ไตรณรงค์ 0854905710 ธ.ค.59-ม.ค.60 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 68,000
515102 วันสุนทรภู่ นายธงชัย นันทิประภา 0895843379 มิ.ย.60 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 9,000
515201 จัดสวนทำป้ายตกแต่งอาคารสถานที่เพื่อส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม นายวัฒนชัย พึ่งภูมิ 0895813543 ต.ค.59-ก.ย.60 จัดทำครบทุกอาคาร 15,000
รวม92,000

16 การพัฒนาสุนทรียภาพ

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ .pdf .docx

รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ผู้ดำเนินการ โทรศัพท์ ระยะเวลา เป้าหมายเชิงปริมาณ งบประมาณ
516601 ปรับซ่อมเครื่องดนตรีวงดุริยางค์ นายอดิเรก ศักดิ์ดาจรัส 0832873989 พ.ย.59-พ.ค.60 นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 18,000
516602 ซื้อเครื่องดนตรีสากล นายอดิเรก ศักดิ์ดาจรัส 0832873989 พ.ย.59-พ.ค.60 นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 40,000
516603 ซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค์ นายอดิเรก ศักดิ์ดาจรัส 0832873989 พ.ย.59-พ.ค.60 นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 25,000
516604 ค่ายฝึกซ้อมวงดุริยางค์ นายอดิเรก ศักดิ์ดาจรัส 0832873989 พ.ย.59-พ.ค.60 นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 7,000
516605 ค่ายฝึกซ้อมวงดนตรีลูกทุ่ง นายอดิเรก ศักดิ์ดาจรัส 0832873989 พ.ย.59-พ.ค.60 นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 12,000
516606 แข่งทักษะดนตรีสากลสู่ความเป็นเลิศ นายอดิเรก ศักดิ์ดาจรัส 0832873989 พ.ย.59-พ.ค.60 นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 35,000
516607 ผู้เรียนเป็นเลิศทางดนตรีสากล นายอดิเรก ศักดิ์ดาจรัส 0832873989 พ.ย.59-พ.ค.60 นักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 22,000
รวม159,000

17 อัตลักษณ์ผู้เรียน

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ .pdf .docx

รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ผู้ดำเนินการ โทรศัพท์ ระยะเวลา เป้าหมายเชิงปริมาณ งบประมาณ
617711 โรงเรียนปลอดขยะ นายภูมิศักดิ์ กรินสูงเนิน ม.ค.60 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 6,000
617204 เตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ ม.1และ ม.4 นางอมรรัตน์ พึ่งภูมิ 0867146409 มี.ค.-พ.ค.60 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 14,000
617205 ปรับปรุงและติดตามการใช้หลักสูตร นางอมรรัตน์ พึ่งภูมิ 0867146409 มี.ค.-พ.ค.60 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 14,000
รวม34,000

18 เอกลักษณ์สถานศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ .pdf .docx

รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ผู้ดำเนินการ โทรศัพท์ ระยะเวลา เป้าหมายเชิงปริมาณ งบประมาณ
618710 แข่งทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี นายพงษา ส่งแสง 0831276188 พ.ค.-ก.ย.60 ตัวแทนนักเรียนจำนวน 60 คน 6,500
618711 แข่งทักษะการจัดสวนถาด นายภูมิศักดิ์ กรินสูงเนิน พ.ค.-ก.ย.60 ตัวแทนนักเรียนจำนวน 30 คน 6,500
618702 พัฒนาการเรียนรายวิชา IS นางอุทัยวรรณ แกมคำ 0850176987 ม.ค.60 นักเรียนชั้น ม.2 ร้อยละ 100 5,500
618703 แข่งขันทักษะทางวิชาการสังคม นางชุติมา ทองสาย 0846077233 มิ.ย.-ก.ย.60 ตัวแทนนักเรียนจำนวน 50 คน 4,000
618713 ค่ายส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ นางสาวฐิติณัฐ ปรุงชัยภูมิ 0896274999 พ.ค.-ก.ย.60 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 15,000
618205 ค่ายอยากเป็นหมอ นางอมรรัตน์ พึ่งภูมิ 0867146409 ต.ค.59-ก.ย.60 นักเรียน ม. 6/1 และ 6/2 ร้อยละ 100 14,000
618102 มุ่งสู่ความเป็นเลิศภาษาไทย นายธงชัย นันทิประภา 0895843379 ต.ค.59 - ก.ย.60 นักเรียนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 8,500
รวม60,000

19 มาตรการส่งเสริม (ภายในสถานศึกษา)

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ .pdf .docx

รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ผู้ดำเนินการ โทรศัพท์ ระยะเวลา เป้าหมายเชิงปริมาณ งบประมาณ
719307 พัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ นายสมชาย นันทวงศ์ 0853069022 พ.ย.59-ก.พ.60 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 100,000
719712 พัฒนาระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษา นายสามารถ ไตรณรงค์ 0854905710 พ.ย.59-ก.พ.60 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 90,000
719701 พัฒนาระบบบริการงานพัสดุโรงเรียน นายวศิน ทองสาย 0872452291 พ.ย.59-ก.พ.60 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 60,000
719702 พัฒนาห้องกลุ่มบริหารวิชาการ นายวศิน ทองสาย 0872452291 พ.ย.59-ก.พ.60 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 118,000
719703 พัฒนาระบบบริการงานการเงินโรงเรียน นางชุติมา ทองสาย 0872452291 พ.ย.59-ก.พ.60 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 12,000
719306 จัดทำและกำกับติดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 นายบรรหาร เจ๊กนอก 0903631399 ต.ค.59 - มี.ค.60 บุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 25,000
719308 ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนา 4 ปี 2559-2562 นายบรรหาร เจ๊กนอก 0903631399 ต.ค.59 - มี.ค.60 บุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 25,000
รวม430,000

20 มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา)

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ .pdf .docx

รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ผู้ดำเนินการ โทรศัพท์ ระยะเวลา เป้าหมายเชิงปริมาณ งบประมาณ
720713 พัฒนามุมนิทรรศการห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นางสาวฐิติณัฐ ปรุงชัยภูมิ 0896274999 พ.ค.-มิ.ย.60 นักเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 6,500
720306 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 8 กลุ่มสาระ นายบรรหาร เจ๊กนอก 0903631399 ม.ค.-ก.พ.60 นักเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 32,500
720804 การพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น นางพุทธชาติ กาญจโนภาส 0854994996 ต.ค.59-ก.ย.60 บุคลากรครูร้อยละ 40 33,500
720707 การจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น Word PDF นางสาวกัญญภัทร ศุภมาตย์ 0959652951 ม.ค.-ก.ย.60 ไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง 27,500
720803 การนำเสนอผลงานทางวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์สระบุรี จ.สระบุรี Word PDF นางประนอม น้อยวิเศษ 0988674463 ก.ย.-พ.ย.60 นักเรียนและบุคลากรครู โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ร้อยละ 100 49,500
รวม149,500

และตอนนี้ มีเหตุใหม่ที่ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนโดยกำลังดำเนินการ จาก 20 โครงการใน 20 มาตรฐาน ไปเป็น 20 โครงการใน 4 มาตรฐาน ดังนี้ครับ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

 • 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
  • 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
  • 1.1.2 ความสารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณาญาน อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
  • 1.1.3 ความสารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • 1.1.4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
  • 1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
  • 1.1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน
 • 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
  • 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
  • 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
  • 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
  • 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

 • 2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
 • 2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
  • 2.2.1 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
  • 2.2.2 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
  • 2.2.3 การงานแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
  • 2.2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 • 2.3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 • 2.4 การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 • 3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
 • 3.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
 • 3.3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

 • 4.1 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
plan60/plan60-24.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2016/11/23 19:32 โดย บรรหาร เจ๊กนอก