ระบบบริหารจัดการความรู้

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

Site Tools


w23101:w23101_struc

หน่วยการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5

  • รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 รหัสวิชา ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต จัดหน่วยการเรียนรู้ที่เหมาะสมได้ดังนี้
หน่วยที่ชื่อหน่วยและหัวข้อการเรียนรู้เวลา (ชั่วโมง)
11. แรงและการเคลื่อนที่ รวม 18 ชั่วโมง
1.1 ผลของแรง
- ผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ 2
- ความเร็ว ความเร่ง 1
1.2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
- แรงกิริยา แรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุ 2
- การประยุกต์ใช้แรงกิริยา แรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุ 1
1.3 แรงพยุง
- แรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ 2
- การประยุกต์ใช้แรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ 1
1.4 แรงเสียดทาน
- แรงเสียดทานสถิต แรงเสียดทานจลน์ 2
- การประยุกต์ใช้แรงเสียดทานสถิต แรงเสียดทานจลน์ 1
1.5 โมเมนต์ของแรง
- หลักการโมเมนต์ของแรง 2
- โมเมนต์ของแรงในสถานการณ์ต่างๆ 1
- การนำหลักการโมเมนต์ไปใช้ประโยชน์ 2
- การประยุกต์ใช้หลักการโมเมนต์ 1
22. งานและพลังงาน รวม 6 ชั่วโมง
2.1 งาน 2
2.2 กำลัง 1
2.3 พลังงานกล 2
- พลังงานศักย์ พลังงานจลน์
- พลังงานกล
2.4 กฎการอนุรักษ์พลังงาน 1
33. พลังงานไฟฟ้า รวม 24 ชั่วโมง
3.1 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
- เครื่องใช้ไฟฟ้าในวงจรอนุกรมและวงจรขนาน 2
- การต่อวงจรอนุกรมและวงจรขนาน 1
- พลังงานไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า 2
- การวัดกระแสไฟฟ้า 1
- การหาความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์กับกระแสไฟฟ้า 2
- กฎของโอห์ม 1
3.2 วงจรไฟฟ้าในบ้าน
- วงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 2
- การต่อวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 1
- ขนาดของลวดตัวนำกับความต้านทาน 2
- ความยาวของลวดตัวนำกับความต้านทาน 1
- ชนิดของลวดตัวนำกับความต้านทาน 2
- ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า 1
3.3 พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า
- การสำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 2
- การคิดค่าไฟฟ้า 1
- ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 2
- คิดเพื่อชุมชนบนความพอเพียง 1
44. วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น รวม 12 ชั่วโมง
4.1 ตัวต้านทาน
- การทำงานของตัวต้านทาน 2
- แถบสีบนตัวต้านทาน 1
- ตัวต้านทานแปรค่าได้ 2
- การใช้งานตัวต้านทานแบบแปรค่าได้ 1
4.2 ตัวเก็บประจุ 2
4.3 ไดโอด 1
4.4 ทรานซิสเตอร์ 2
4.5 สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์ 1

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
w23101/w23101_struc.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2016/10/16 10:45 โดย บรรหาร เจ๊กนอก