ระบบบริหารจัดการความรู้

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

Site Tools


cur_science:w23101

รหัสวิชา ว23101

 • ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร์ 5
 • รหัสวิชา ว23101
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • เวลา 60 ชั่วโมง
 • จำนวน 1.5 หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา (พื้นฐาน)

 • ศึกษา วิเคราะห์ ความเร่ง ผลของแรงลัพธ์ที่มีต่อวัตถุ แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา แรงพยุงของของเหลว แรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงและแนวโค้ง งานและพลังงาน พลังงานศักย์และพลังงานจลน์ การเปลี่ยนรูปพลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน วงจรไฟฟ้าในบ้าน พลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า การคำนวณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 • โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย
 • เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

รหัสตัวชี้วัด

 • ว 4.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3
 • ว 4.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3
 • ว 5.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5
 • รวมทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด รายละเอียด

ครูผู้สอน

 • นายบรรหาร เจ๊กนอก

Discussion

Adrian, 2022/04/25 08:47

บาคาร่าเป็นเกมคาสิโนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเอเชียและโดยเฉพาะประเทศไทย Baccarat14 เป็นผู้ให้บริการบาคาร่าออนไลน์อันดับ 1 สมัครบาคาร่า

สมัครบาคาร่า, 2022/04/25 08:47

บาคาร่าเป็นเกมคาสิโนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเอเชียและโดยเฉพาะประเทศไทย Baccarat14 เป็นผู้ให้บริการบาคาร่าออนไลน์อันดับ 1 สมัครบาคาร่า

แทงบาคาร่า, 2022/06/20 11:29

บาคาร่าเป็นเกมคาสิโนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเอเชียและโดยเฉพาะประเทศไทย Baccarat14 เป็นผู้ให้บริการบาคาร่าออนไลน์อันดับ 1 แทงบาคาร่า

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
cur_science/w23101.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2016/10/16 10:06 โดย บรรหาร เจ๊กนอก