ระบบบริหารจัดการความรู้

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

Site Tools


personnel

  • คลิกที่ชื่อ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ส่วนบุคคลของคณะครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
1 นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน -
2 นางอุไร กางกรณ์ รองผู้อำนวยการฯ -
3 นางอมรรัตน์ พึ่งภูมิ ครู กลุ่มบริหารวิชาการ
4 นายภัคพล โสวิชัย ครู กลุ่มบริหารงานบุคคล
5 นายวัฒนชัย พึ่งภูมิ ครู กลุ่มบริหารทั่วไป
6 นายดุสิตร์ ทิพย์รักษ์ ครู กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
7 นายวศิน ทองสาย ครู กลุ่มบริหารงบประมาณ
8 นายณัฐพัชร์ ถนิทประเสริฐกุล ครู กลุ่มสนับสนุนการสอน
9 นางสาวศิวิมล วรรณชัย ครูธุรการ กลุ่มสนับสนุนการสอน
10 นางสาวอินทิรา แช่มช้อย เจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มสนับสนุนการสอน

บรรหาร เจ๊กนอก 2016/11/27 01:05

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
personnel.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2016/11/27 01:35 โดย บรรหาร เจ๊กนอก