ระบบบริหารจัดการความรู้

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

Site Tools


plan60:networksource

เพื่อให้ระบบงานสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหา

 • อินเทอร์เน็ตไม่ทั่วถึงหรืออับสัญญาณในบริเวณ
  • อัฒจรรย์ แก้ไข เพิ่ม AccessPoint 2 ตัว
  • โรงยิมฯ แก้ไข เพิ่ม AccessPoint 2 ตัว
  • อาคารเรียนหลังใหม่ แก้ไข เพิ่ม AccessPoint 5 ตัว
  • อาคาร 1 ฝั่งทิศตะวันออก แก้ไข เพิ่ม AccessPoint 1 ตัว
  • อาคารดนตรี แก้ไข เพิ่ม AccessPoint 2 ตัว
  • โรงอาหาร แก้ไข เพิ่ม AccessPoint 3 ตัว
  • หอประชุม แก้ไข เพิ่ม AccessPoint 4 ตัว
 • อินเทอร์เน็ตช้าเนื่องจากใช้ AccessPoint ตัวเดียวกันกับนักเรียน แก้ไขด้วยข้อมูลในข้างต้น
 • ความเร็วของคู่สายอินเทอร์เน็ต เพิ่มความเร็วจาก 20Mbps/5Mbps เป็น 50/10 Mbps จาก 4 คู่สาย เป็น 5 คู่สาย
  • ปัจจุบันมี 4 คู่สาย ควรเพิ่มความเร็วในทุกคู่สาย คือ
   • ห้องวิชาการ
   • ห้องคอมพิวเตอร์ แก้ไขโดยเพิ่มอีก 1 คู่สาย เพราะให้บริการทั่วทั้งโรงเรียน
   • ห้องโสตทัศนูปกรณ์
   • อาคารเรียนวิทยาศาสตร์
 • การเก็บ Log File เข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต แก้ไขโดย เพิ่ม NAS 2 เครื่อง
 • การเช่าโฮสต์ เพื่อการจัดเก็บสารสนเทศทั้งหมด แก้ไขโดยเพิ่มอีก 1 Host พร้อมโดเมนเนม

เป้าหมาย

 • บุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนทุกคน สร้างและใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในปีการศึกษา 2560
 • นักเรียนและผู้มีส่วนได้เสียใช้สารสนเทศในทุกช่องทางที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรหาร เจ๊กนอก 2016/11/09 15:12

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
plan60/networksource.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2016/11/09 16:11 โดย บรรหาร เจ๊กนอก