ระบบบริหารจัดการความรู้

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

Site Tools


plan60:networkpeople

เป้าหมาย

 • บุคลากรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนทุกคน สร้างและใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในปีการศึกษา 2560
 • นักเรียนและผู้มีส่วนได้เสียใช้สารสนเทศในทุกช่องทางที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับขั้นการแก้ไขปัญหา

 • สร้างบุคลากรแกนนำ ภายในภาคเรียนที่ 2/2559
 • สร้างสารสนเทศต้นแบบ ภายในภาคเรียนที่ 2/2559
 • ปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายให้มีความพร้อมสูงสุดเพื่อรองรับการใช้งานทั้งระบบ ปลายภาคเรียนที่ 2/2559
 • เป้าหมายหลักบรรลุผล ภายในภาคเรียนที่ 1/2560

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • ได้รับทราบสภาพปัญหาที่แท้จริง
 • มีสารสนเทศที่ถูกต้องเพียงพอสำหรับผู้ปฏิบัติ
 • มีสารสนเทศที่ถูกต้องเพียงพอเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
 • ลดรายจ่ายที่ซ้ำซ้อน
 • ลดภาระงาน
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Discussion

WilburnAlicea, 2020/09/09 21:11

Very shortly this web page will be famous among all blogging and site-building people, due to it's nice content

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
plan60/networkpeople.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2016/11/09 15:56 โดย บรรหาร เจ๊กนอก