มาตราส่วนที่ดิน

มาตราส่วนที่ดิน
การคิดมาตราส่วนที่ดินแบบไทย

มาตราส่วน ไร่ งาน ตารางวา
มาตราส่วนที่ดินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เวลาเราจะคำนวณที่ดินโดยส่วนใหญ่จะมีอยู่หลักๆ ที่ปรากฏอยู่บนเอกสารสิทธิที่ดิน คือ ไร่ งาน และ ตารางวา

1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร
100 ตารางวา (400 ตารางเมตร) = 1 งาน
4 งาน( 400 ตารางวา หรือ 1,600 ตารางเมตร) = 1 ไร่

แต่อาจมีเอกสารที่ดินแบบเก่าอาจระบุหน่วยความยาวเป็นเส้นก็ได้ โดย
1 เส้น = 40 เมตร
1 วา = 2 เมตร

ดังนั้นถ้าเรารู้ขนาดพื้นที่หน่วยใดหน่วยหนึ่ง เราก็สามารถแปลงให้เป็นอีกหน่วยได้ดังนี้

1:- การแปลงค่าจาก ตารางวา เป็น ตารางเมตร (ให้คูณด้วย 4)
เช่น 100 ตารางวา = 400 ตารางเมตร ซึ่งเท่ากับ 1 งาน
หรือ 500 ตารางวา = 2,000 ตารางเมตร

2:- การแปลงค่าจาก ตารางเมตร เป็น ไร่ (ให้หารด้วย 1600)
เช่น 2,000 ตารางเมตร = 1.25 ไร่ = 1 ไร่ 1 งาน (เอาเศษที่เหลือ คือ 0.25 คูณ 4 = 1 งาน)
หรือ 3,000 ตารางเมตร = 1.875 ไร่ = 1 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา (เอาเศษที่เหลือ คือ 0.875 คูณ 4 = 3.50)
สรุปคือ ถ้าหารแล้วเหลือเศษ ให้เอาเศษที่เหลือ คูณด้วย 4 ได้เท่าไหร่
ตัวเลขหน้าจุดทศนิยมจะเป็น หน่วย งาน หลังจุดทศนิยมจะเป็น หน่วย ตารางวา

3:- การแปลงค่าจาก ตารางเมตร เป็น ตารางวา (ให้หารด้วย 4)
เช่น 400 ตารางเมตร = 100 ตารางวา
หรือ 1,500 ตารางเมตร = 375 ตารางวา

4:- การแปลงค่าจาก ตารางวา เป็น ไร่ (ให้หารด้วย 400)
เช่น 600 ตารางวา = 1.5 ไร่ = 1 ไร่ 2 งาน (เอาเศษที่เหลือ คือ 0.5 คูณ 4 = 2 งาน)
หรือ 950 ตารางวา = 2.375 ไร่ = 2 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา (เอาเศษที่เหลือคือ .375 คูณด้วย 4 = 1.50)
สรุปคือ ถ้าหารแล้วเหลือเศษ ให้เอาเศษที่เหลือ คูณด้วย 4 ได้เท่าไหร่
ตัวเลขหน้าจุดทศนิยมจะเป็น หน่วย งาน หลังจุดทศนิยมจะเป็น หน่วย ตารางวา

5:- การแปลงจากไร่ เป็น ตารางวา (ให้คูณด้วย 400)
เช่น 5 ไร่ = 2,000 ตารางวา

6:- การแปลงจากไร่ เป็นตารางเมตร (ให้คูณด้วย 1,600)
เช่น 5 ไร่ = 8,000 ตารางเมตร

ซึ่งสูตรเหล่านี้จะกลับไปกลับมาระหว่าง ไร่ งาน ตารางวา และตารางเมตร

อนึ่ง สำหรับมาตราส่วนไทยๆที่พบในเอกสารที่ดินเก่าๆ อาจจะมีหน่วย เส้น วา ศอก ซึ่งสามารถแจกแจงได้ดังนี้

1 เส้น  = 20 วา  =  40 เมตร
1 วา    = 4 ศอก =   2 เมตร
1 ศอก = 0.5 เมตร
ที่มา

http://www.homed4u.com/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99.html

ติดตั้ง phpmyadmin centos6

How to install phpmyadmin on centos 6

Phpmyadmin :

 

Phpmyadmin is a free tool used to administrate MySQL . Phpmyadminsupports all major operation with MySQL in GUI mode. 

Before configuring Phpmyadmin refer these steps for installing and configuring apache , mysql and php.

1. Apache2 installation and configuration
2. Mysql installation 
3. PHP installation 
4. Testing all together

PhpMyadmin installation on Centos 6:

Using YUM :

Step 1 » Install/enable EPEL repository . You can find latest repository here ( http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/repoview/epel-release.html )

[root@localhost ~]# rpm -ivh http://ftp.jaist.ac.jp/pub/Linux/Fedora/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm

Step 2 » Now update repositories

[root@localhost ~]# yum check-update

Step 3 » After updating yum repositories , now you can install phpmyadmin package

[root@localhost ~]# yum install phpMyAdmin

This command will install phpmyadmin package along with dependencies . please type the package name exactly as phpMyAdmin ( ” M” and “A” –> Uppercase )

Step 4 » Now restart httpd service

[root@localhost ~]# service httpd restart

Now open the path in your browser ( Eg->  http://192.168.1.1/phpMyAdmin ) . You can see the below screen after entering Mysql root username and password .

install Phpmyadmin centos

Troubleshooting :

»  #2002 – Can’t connect to local MySQL server through socket ‘/var/lib/mysql/mysql.sock’ (2)
The server is not responding (or the local server’s socket is not correctly configured).

( This means your mysql server service is stopped , you must start the service  “service mysql start”)

» You don’t have permission to access /phpMyAdmin/ on this server.

Open /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf file and find the lines “Deny from All ” and comment those lines and restart httpd service

 

credit : http://www.krizna.com/centos/how-install-phpmyadmin-centos-6/

ติดตั้ง Repo เพิ่มเติมให้กับ CentOS 5 และ CentOS 6

ติดตั้ง Repo เพิ่มเติมให้กับ CentOS 5 และ CentOS 6

หลังจากที่ลง CentOS เสร็จแล้วและอยากติดตั้งโปรแกรมต่างๆ เพิ่มเติมเช่น OpenVPN แต่ ทำการ yum install openvpn โดยใช้ repo เดิมที่ติดมากับ CentOS แต่ ปรากฏว่า ไม่มี OpenVPN หรือ มี แต่ เป็นเวอร์ชั่นเก่า แต่เราอยากลงเวอร์ชั้นล่าสุด ดังนั้นวิธีแก้ไขก็คิอ ต้องทำการติดตั้ง repo อื่นๆเพิ่มเติม เพราะ repo ที่มากับ CentOS นั้นจะมีแค่ โปรแกรม ที่ผ่านการทดสอบว่าไม่มีปํญหากับตัว OS แล้วเท่านั้น

ผมแนะนำอยู่ 2 ตัว ก็คือ Epel กับ RPMForge เพราะจากประสบการณ์แล้ว repo 2 ตัวนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไร โปรแกรมที่ทำการลงจาก repo นี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเช่นกัน

 

วิธีติดตั้ง Repo เพิ่มเติมให้กับ CentOS ตามข้างล่างนี้เลยครับ

RPM Forge Repo

CentOS 5: rpm -Uvh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm

CentOS 6: rpm –Uvh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.i686.rpm

หรือดาวน์โหลด เวอร์ชั่นล่าสุดได้ที่ : http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/

 

EPEL Repo

CentOS 5: rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm
หรือดาวน์โหลด เวอร์ชั่นล่าสุดได้ที่ : http://mirrors.thzhost.com/epel/5/i386/

CentOS 6: rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
หรือดาวน์โหลด เวอร์ชั่นล่าสุดได้ที่ : http://mirrors.thzhost.com/epel/6/i386/

 

แต่หลังจากที่ ลงโปรแกรมต่างๆจาก Repo นั้นๆแล้ว เพื่อความปลอดภัย และไม่อยากให้ แพ๊คเก็จอื่น ทำการอัพเดจจาก repo เพิ่มเติมนี้ก็ให้ปิดใช้งานมันซะ โดย ตั้ง enabled = 0 และเวลาที่อยากใช้งานอีก ก็ ตั้ง enabled = 1

เช่น

RPM Forge Repo

nano –w /etc/yum.repos.d/rpmforge.repo

[rpmforge]

name = RHEL $releasever – RPMforge.net – dag

baseurl = http://apt.sw.be/redhat/el6/en/$basearch/rpmforge

mirrorlist = http://mirrorlist.repoforge.org/el6/mirrors-rpmforge

#mirrorlist = file:///etc/yum.repos.d/mirrors-rpmforge

enabled = 0

protect = 0

gpgkey = file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-rpmforge-dag

gpgcheck = 1

 

EPEL Forge Repo

nano –w /etc/yum.repos.d/epel.repo

[epel]

name=Extra Packages for Enterprise Linux 6 – $basearch

#baseurl=http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/$basearch

mirrorlist=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=epel-6&arch=$basearch

failovermethod=priority

enabled=0

gpgcheck=1

gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-6

 

 

 

อ้างอิง   http://saroot.org/centos-rep/

code flash

คำสั่งปุ่มเพื่อโหลดไฟล์.swfเข้ามาเล่นในไฟล์หลัก
on(release){
stopAllSounds();
loadMovie(“ชื่อไฟล์.swf”,1);
} คำสั่งปุ่มในไฟล์ .swf เพื่อที่จะกลับไฟล์ที่ไฟล์หลัก (เป็นการปิดไฟล์ที่โหลดเข้ามา)
on (release) {
unloadMovie(_root)
}

 

 

โหลดมาเป็น Level

//โหลดมาแสดงที่ level1
loadMovieNum(“ชื่อไฟล์.swf”, 1);

//คำสั่ง unload Level1
unloadMovieNum(1);