การหาความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีการของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder - Richardson Method)

             การหาค่าความเชื่อมั่นวิธีนี้ จะใช้แบบทดสอบฉบับเดียว ไปทดสอบกับผู้สอบครั้งเดียว โดยมีการให้คะแนน เป็นระบบ 0 - 1 คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน สูตรของคูเดอร์ - ริชาร์ดสัน มี 2 สูตร คือ สูตร KR-20 และ KR-21 คือ (Ebel and Frisbie,1986 :77 - 78)

ข้อสังเกต สูตร KR-21 จะให้ค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็น (underestimate)ไม่เหมาะสำหรับแบบทดสอบที่มีข้อสอบที่ง่ายมาก ๆ หรือยากมาก ๆ(บุญเรียง ขจรศิลป์, 2543, หน้า 58) และจะใช้สูตร KR-21 เมื่อค่าความยากในแต่ละข้อ ต้องเท่ากัน (Fraenkel and Wallen, 1993 : 149)

 

ตัวอย่างที่ 9.12 จงหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR-20 และ KR-21 จากการนำแบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียน 10 คน ดังผลตารางข้างล่างนี้