การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอิงเกณฑ์  โดยใช้สูตรของ Livingston

เป็นการหาค่าความเชื่อมั่นที่ได้จากการทดสอบเพียงครั้งเดียว ซึ่งมีสูตรการหาดังนี้

rcc     =       

 เมื่อ                         rcc                    แทน       ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอิงเกณฑ์

                                          rtt                      แทน       ความเชื่อมั่นแบบทดสอบโดยวิธี KR-20

                                          S2                     แทน       ความแปรปรวนของคะแนนการสอบ

                                          C                       แทน       คะแนนเกณฑ์

ตัวอย่าง

                แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์สอบกับนักเรียนได้ข้อมูลดังนี้

นักเรียน

ข้อสอบ

X

X2

1

2

3

4

5

6

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

1

1

3

1

0

1

1

1

0

4

16

4

1

1

1

1

1

1

6

36

5

1

1

1

1

1

1

6

36

6

0

0

1

0

0

0

1

1

7

0

0

1

1

1

0

3

9

8

0

0

0

1

0

0

1

1

9

1

0

1

1

1

0

4

16

10

0

1

0

1

0

1

3

9

รวม

4

3

6

7

6

3

29

125

P

0.40

0.30

0.60

0.70

0.60

0.30

 

 

q

0.60

0.70

0.40

0.30

0.40

070

 

 

pq

0.24

0.21

0.24

0.21

0.24

0.21

 

 

                จากข้อมูลในตารางคำนวณได้ดังนี้

                p  หาได้จาก   จำนวนของผู้ตอบในข้อนั้น/จำนวนผู้สอบ

                เช่น   p  ข้อ 1   =            =   0.40   เป็นต้น

                          q   หาได้จาก   =    1 – p    =    1 – 40    =    .60

                ดังนั้น pq  ในข้อ 1   =          0.40 x 0.60        =    0.24

                          ∑pq =     0.24 + 0.21 + 0.24 + 0.21 + 0.24 + 0.21    =     1.35

                           X   =           =                   =     2.9

         S2        =        

                                          =         =  =       =    4.09

 ถ้ากำหนดคะแนนจุดตัด    =    4  คะแนน

                ดังนั้น            C    =         =  0.67                                           

               

แทนค่า      

จากสูตร rcc    =  

 แทนค่า   rcc     =  

 ดังนั้นความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอิงเกณฑ์โดยสูตรลิวิงสตันมีค่า  0.85