คำนำ
สารบัญ
แนวทางการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การจัดระบบในร่างกาย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ระบบย่อยอาหาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ระบบไหลเวียนเลือด
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 ระบบหายใจ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 ระบบขับถ่าย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 ระบบประสาท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 ระบบภูมิคุ้มกัน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 ระบบสืบพันธุ์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 ระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ
เรื่องที่ 10 ปัญหาน่าคิด
เรื่องที่ 11 อภิปรายขยายความ
เรื่องที่ 12 บทอ่านเสริมความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อาหารและสารเสพติด
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 อาหาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 สารอาหาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 อาหารกับสุขภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 โภชนาการของเด็กวัยเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 สารเสพติดและผลต่อร่างกาย
เรื่องที่ 18 ปัญหาน่าคิด
เรื่องที่ 19 อภิปรายขยายความ
เรื่องที่ 20 บทอ่านเสริมความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชีวิตสัตว์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 การจัดจำพวกสัตว์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 ระบบต่าง ๆ ของสัตว์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 พฤติกรรมสัตว์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 เทคโนโลยีชีวภาพ ในการเพิ่มผลผลิตของสัตว์
เรื่องที่ 25 ปัญหาน่าคิด
เรื่องที่ 26 อภิปรายขยายความ
เรื่องที่ 27 บทอ่านเสริมความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารและการเปลี่ยนแปลง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 สารและการเปลี่ยนสถานะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 ธาตุ สารประกอบ และธาตุกัมมันตรังสี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 การเกิดปฏิกิริยาเคมี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 ประโยชน์จากปฏิกิริยาเคมี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 ปัญหาน่าคิด
เรื่องที่ 33 อภิปรายขยายความ
เรื่องที่ 34 บทอ่านเสริมความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แสงและการเกิดภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35 สมบัติของแสง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36 การเกิดภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37 แสงกับนัยน์ตามนุษย์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 38 ใยแก้วนำแสงและเลเซอร์
เรื่องที่ 39 ปัญหาน่าคิด
เรื่องที่ 40 อภิปรายขยายความ
เรื่องที่ 41 บทอ่านเสริมความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 โลกและการเปลี่ยนแปลง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 42 โครงสร้างของโลก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 43 การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 44 ดิน หิน แร่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 45 ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 46 น้ำ
เรื่องที่ 47 ปัญหาน่าคิด
เรื่องที่ 48 อภิปรายขยายความ
เรื่องที่ 49 บทอ่านเสริมความรู้
ภาคผนวก
*** เรื่องปัญหาน่าคิด อภิปรายขยายความ และบทอ่านเสริมความรู้ของแต่ละหน่วย ***
*** มิได้จัดทำเป็นแผนไว้ให้ เพราะเป็นกิจกรรมเสริม ***

aksorn.com หน้าหลัก ย้อนกลับหน้าที่ผ่านมา ออกจากโปรแกรม